Τι είναι η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης;

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί μοναδική και επίκαιρη ευκαιρία για τους Ευρωπαίους πολίτες να συζητήσουν τις προκλήσεις της Ευρώπης και τις προτεραιότητές της. Ανεξάρτητα από το πού είστε ή με τι ασχολείστε, η Διάσκεψη είναι ο χώρος όπου θα σκεφτείτε το μέλλον που θέλετε για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευθεί να ακούσουν τους Ευρωπαίους και, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώνονται.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Έως την άνοιξη του 2022 η Διάσκεψη αναμένεται να καταλήξει σε συμπεράσματα και να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Ευρωπαίοι πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα και όλες τις γωνιές της Ένωσης, με τους νέους να έχουν κεντρικό ρόλο στη μελλοντική διαμόρφωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και η κοινωνία των πολιτών και άλλες οργανώσεις που επιθυμούν να διοργανώσουν εκδηλώσεις και να συνεισφέρουν ιδέες. Όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα οφείλουν να σέβονται τις αξίες που ορίζονται στον Χάρτη Αρχών της Διάσκεψης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΤΕ

Η ΦΩΝΗ ΣΟΥ
ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ.

Ποιες είναι οι συνιστώσες της Διάσκεψης;

• Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα futureu.europa.eu

θα είναι ο χώρος όπου οι πολίτες θα μοιράζονται ιδέες και θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις συμβολές τους. Θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης·

Αποκεντρωμένες εκδηλώσεις

διαδικτυακές, προσωπικές * και υβριδικές εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνουν φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί, καθώς και εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Ομάδες ευρωπαίων πολιτών

θα συζητήσουν διάφορα θέματα και θα υποβάλουν τις προτάσεις τους· θα είναι αντιπροσωπευτικές όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο ή/και το επίπεδο εκπαίδευσης·

Ολομέλειες της Διάσκεψης

θα διασφαλίζουν ότι οι συστάσεις των εθνικών ομάδων και των ομάδων των ευρωπαίων πολιτών, χωρισμένες θεματικά, συζητούνται χωρίς να είναι προκαθορισμένο το αποτέλεσμα και χωρίς να περιορίζεται το πεδίο τους σε προκαθορισμένους τομείς πολιτικής. Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα αποτελείται από εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και από εκπροσώπους όλων των εθνικών κοινοβουλίων, επί ίσοις όροις, και από πολίτες. Η Επιτροπή των Περιφερειών και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών θα εκπροσωπούνται επίσης. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα συμμετέχει όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ. Μπορούν να προσκαλούνται και εκπρόσωποι των βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Η εκτελεστική επιτροπή θα καταρτίζει και θα δημοσιεύει τα συμπεράσματα της Ολομέλειας της Διάσκεψης.

Ποιος είναι ο ρόλος της ψηφιακής πλατφόρμας futureu.europa.eu;

Η ψηφιακή πλατφόρμα futureu.europa.eu είναι ο κεντρικός κόμβος της Διάσκεψης: μέσω αυτής συμμετέχετε και μιλάτε στη Διάσκεψη. Μέσω αυτής μπορείτε να μοιραστείτε τις απόψεις σας για την Ευρώπη και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, να δείτε τις σκέψεις άλλων, να βρείτε εκδηλώσεις κοντά σας, να οργανώσετε δική σας εκδήλωση και να παρακολουθήσετε την πρόοδο και τα αποτελέσματα της Διάσκεψης.

Πώς θα συνεισφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών futureu.gov.gr

Η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Εξωτερικών futureu.gov.gr δημιουργήθηκε με σκοπό να ευαισθητοποιήσει την ελληνική κοινωνία και να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν μαζικότερη συμμετοχή στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η πλατφόρμα μας παραπέμπει στην ευρωπαϊκή ψηφιακή πλατφόρμα προκειμένου οι πολίτες από την Ελλάδα να κατευθύνονται άμεσα να καταθέσουν τις απόψεις τους και να κάνουν ορατές τις δράσεις τους στα πλαίσια της Διάσκεψης. Σκοπός της ελληνικής καμπάνιας ευαισθητοποίησης μέσω της εθνικής πλατφόρμας και των σχετικών social media είναι η ευρωπαϊκή διαβούλευση να συμπεριλάβει επαρκώς και τις φωνές πολιτών από την Ελλάδα, προκειμένου το Μέλλον της Ευρώπης να είναι όσο πιο ισόρροπο, αλλά και δυναμικό. Στα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ, συνεχίζουμε να αποδεικνύουμε ότι παραμένουμε στην πρωτοπορία του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.

Πώς μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας;

Κάντε την επιλογή σας από το ευρύ φάσμα θεμάτων στην πλατφόρμα futureu.europa.eu και στείλτε την άποψή σας στη Διάσκεψη. Οι ιδέες σας θα συλλέγονται, θα αναλύονται, θα ελέγχονται και θα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα καθ’ όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Στη συνέχεια θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που θα πραγματοποιηθούν στις ομάδες ευρωπαίων πολιτών και στις ολομέλειες. Ένας μηχανισμός ανατροφοδότησης θα διασφαλίζει ότι οι ιδέες που διατυπώνονται κατά τις εκδηλώσεις της Διάσκεψης καταλήγουν σε συγκεκριμένες συστάσεις για ενωσιακή δράση. Τα τελικά αποτελέσματα της Διάσκεψης θα υποβάλλονται με έκθεση στην Κοινή Προεδρία. Τα τρία θεσμικά όργανα θα εξετάζουν με ταχύτητα πώς μπορούν να δώσουν αποτελεσματική συνέχεια στην έκθεση, το καθένα αναλόγως των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Ποιος ηγείται της Διάσκεψης;

Η Διάσκεψη υπάγεται στα τρία θεσμικά όργανα τα οποία εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι δρουν ως Κοινή Προεδρία της.

Η Κοινή Προεδρία υποστηρίζεται από εκτελεστική επιτροπή, η οποία συμπροεδρεύεται από τα τρία θεσμικά όργανα (τον κ. Guy Verhofstadt, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την κ. Ana Paula Zacarias, Υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων για την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου**, και την κ. Dubravka Šuica, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τη δημοκρατία και τη δημογραφία). Υποβάλλει δε τακτικά εκθέσεις στην Κοινή Προεδρία.

Η εκτελεστική επιτροπή είναι υπεύθυνη να λαμβάνει αποφάσεις με συναίνεση όσον αφορά τις εργασίες της Διάσκεψης, τις διαδικασίες και τις εκδηλώσεις της, επιτηρεί τη Διάσκεψη καθώς εξελίσσεται και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των συμβολών των πολιτών και των επακολουθητικών τους ενεργειών.

Κοινή γραμματεία με περιορισμένο μέγεθος και υπαλλήλους με ίση εκπροσώπηση των τριών θεσμικών οργάνων επικουρεί τις εργασίες της εκτελεστικής επιτροπής.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης δεν είναι τίποτε χωρίς εσάς και χωρίς τη συμμετοχή σας στην πλατφόρμα futureu.europa.eu. Το μέλλον είναι στα χέρια σας.

Κάντε να ακουστεί η φωνή σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκέψου την πλατφόρμα της διάσκεψης:

https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=el

*Ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού και με τήρηση των ενδεχόμενων σχετικών περιορισμών.

** Οι επόμενες Προεδρίες του Συμβουλίου (Σλοβενία, Γαλλία) θα αναλάβουν μετά την πορτογαλική Προεδρία την συμπροεδρία της εκτελεστικής επιτροπής.