Συνθήκη προσχώρησης
της Ελλάδας (1979)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (στα γαλλικά) (1951)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (στα γαλλικά) (1957)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (στα αγγλικά) (1957)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύμβαση Σένγκεν (1985)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (1986)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (1992)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη της Νίκαιας (2001)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη της Λισσαβώνας (2007)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2016)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ